STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ IBPSA-CZ

dle zákona č.83/1990 Sb ve znění zákona č. 300/90 Sb. a zákona č.68/93 Sb.

 

Článek I. Název sdružení

 

International Building Performace Simulation Association Czech Republic, ve zkratce a dále IBPSA-CZ.

Článek II. Sídlo

ČVUT v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
16607 Praha 6

Článek III. Činnost sdružení

1. Cíl činnosti

 

Cílem činnosti je sdružovat občany a právnické osoby, které spojuje zájem o používání metod počítačové simulace energetického a ekologického chování budov a zařízení techniky prostředí. Sdružení se hlásí k cílům mezinárodní organizace IBPSA.

 

2. Náplň činnosti

 

Hlavní oblasti činnosti IBSPA-CZ jsou

       techniky  prostředí a jejich zavedení v praxi;

prostředí.

Článek IV. Práva a povinnosti členů

1. Členem sdružení se může stát každý zájemce o činnost starší 18 ti let nebo právnická    

    osoba, který souhlasí se Stanovami IBPSA-CZ na základě písemné nebo elektronické

    přihlášky.

 

2. Členství může být individuální, individuální členství studentů, členství právnické osoby a

    čestné členství.

 

3. Každý člen má tato práva:

·          účastnit se výročního členského zasedání;

·          být informován o hlavních činnostech IBPSA-CZ;

·         obracet se na IBPSA-CZ při řešení odborných problémů.

 

4.   Individuální člen, člen student a čestný člen může navíc:

5.   Individuální a čestný člen může navíc volit a být volen do orgánů IBPSA-CZ.

 

6.    Každý člen je povinen:

·         dodržovat stanovy IBPSA-CZ;

·         při změně kontaktních údajů (elektronické adresy) informovat výbor.

 

7.    Členství může být ukončeno:

Článek V. Orgány sdružení

1.   Orgány IBPSA-CZ jsou

 

2.   Výroční členské zasedání

 

Vrcholným orgánem sdružení je výroční členské zasedání, které je svoláváno výborem nejméně v dvouročních intervalech ve čtvrtém kvartálu. Pokud výbor výroční členské zasedání nesvolá do konce měsíce ledna následujícího roku, je oprávněn tak učinit každý člen IBPSA-CZ .

 

3.   Výbor

 

Činnost sdružení řídí výbor složený z předsedy, místopředsedy, pokladníka a tajemníka. Členové výboru se volí na výročním členském zasedání na čtyřleté funkční období tajnou volbou. Kandidáty na členství ve výboru může navrhnout kterýkoliv člen sdružení nejpozději do okamžiku zahájení výročního členského zasedání. Návrh na kandidáta musí být podán písemně kterémukoliv členu stávajícího výboru a musí obsahovat jméno a tituly kandidáta, datum narození, stručnou odbornou charakteristiku a souhlas kandidáta. Kandidát musí být členem IBPSA-CZ. V tajné volbě musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud získá nadpoloviční většinu víc kandidátů než je počet členů výboru, určí se pořadí dle počtu získaných hlasů a výbor je tvořen prvními kandidáty v pořadí. Nově zvolený výbor si volí svého předsedu a ten jmenuje místopředsedu, pokladníka a tajemníka.

 

Předseda řídí jednání výročního členského zasedání a jednání výboru. Je statutárním zástupcem IBPSA-CZ. Automaticky se stává členem všech pracovních komisí.

 

Místopředseda přebírá všechny funkce předsedy v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti. Dále plní funkce přidělené mu výborem.

 

Pokladník je zodpovědný za vybírání a přidělování všech prostředků IBPSA-CZ. Dohlíží na denní tok financí prováděný tajemníkem. Všechny prostředky, cennosti a investice budou deponovány v bance navržené výborem. Pokladník vede evidenci všech finančních transakcí, cenností a investic IBPSA-CZ. Předkládá výboru výroční zprávu o hospodaření za minulý rok nejpozději do konce února následujícího roku. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedy řídí jednání a chod sdružení.

 

Tajemník spolupracuje s členskou základnou, výborem a komisemi při naplňování jejich programu a v rozvoji a koordinaci aktivit IBPSA-CZ. Zajišťuje, aby všichni členové obdrželi včas informace o aktivitách IBPSA-CZ. Provádí administrativní a finanční úkony a vede evidenci členské základny. Udržuje obecné styky s ostatními organizacemi a representuje IBPSA-CZ, je-li pověřen výborem. Automaticky je členem všech pracovních komisí vzniklých v rámci IBPSA-CZ. V případě, že předseda ani místopředseda nemůže plnit svoje povinnosti, ve spolupráci s pokladníkem zajistí chod sdružení až do následující schůze výboru. V případě nepřítomnosti předsedy, místopředsedy a pokladníka řídí jednání výročního členského zasedání.

 

Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo ve výboru, bude na nejbližším výročním členském zasedání zvolen nový člen výboru.

 

4.   Kontrolor

 

Za účelem nezávislé kontroly hospodaření se zřizuje funkce kontrolora. Kontrolorem se může stát kterýkoliv individuální člen nebo čestný člen IBPSA-CZ, který není členem výboru. Návrh na kandidáta na kontrolora může podat kterýkoliv individuální nebo čestný člen IBPSA-CZ členům výboru nejpozději do zahájení výročního členského zasedání. Návrh musí obsahovat jméno a datum narození kandidáta a jeho souhlas s kandidaturou. Kontrolor je volen tajnou volbou na výročním členském zasedání , kde musí být zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů dvou a více kandidátů rozhoduje los. Funkční období kontrolora jsou čtyři roky.

 

5.   Funkcionáři oprávnění jednat jménem sdružení

Jménem sdružení jsou oprávněni jednat členové výboru a v konkrétních oblastech výborem pověření členové. Podpisové právo k účtu mají všichni členové výboru, k manipulaci s prostředky je zapotřebí vždy podpisu pokladníka a alespoň jednoho člena výboru.

Článek VI. Ustanovení o organizačních jednotkách

1.   Pracovní komise

 

Výbor může, vlastní iniciativou nebo na základě návrhu kteréhokoliv člena IBPSA-CZ po zvážení, ustavit pracovní komisi, skládající se ze dvou i více členů, z nichž jeden je předseda komise, která se bude zabývat specifickou studií nebo projektem, který je v souladu se záměry IBPSA-CZ. Způsob práce komise bude stanoven výborem.

 

2.   Spolupráce s jinými organizacemi

 

Na základě rozhodnutí výboru může být jakékoliv komisi doporučena spolupráce s jinými národními i mezinárodními organizacemi, které mají zájem o jeden nebo více cílů komise.Organizace a koordinace práce komise v těchto případech může být řízena jednou ze spolupracujících mezinárodních organizací při dodržení stanov IBPSA-CZ.

 

3.   Ukončení práce komise

 

Výbor dohlíží na činnost všech komisí. Výbor může ukončit činnost komise psanou informací všem členům komise.

 

4.    Asistenti

 

Výbor může zaměstnat takový počet asistentů, který je potřebný k naplnění cílů IBPSA-CZ.

Článek VII. Zásady hospodaření

1.    Fiskální rok a měna

 

Fiskální rok IBPSA-CZ se shoduje s kalendářním. Účetnictví IBPSA-CZ bude vedeno v českých korunách.

 

2.    Rozpočet

 

Tajemník ve spolupráci s pokladníkem připraví roční rozpočet, který schvaluje výbor. do konce předcházejícího kalendářního roku.

3.    Finanční a materiální zdroje

 

Finanční a materiální zdroje IBPSA-CZ jsou: vložné ze seminářů, příjem z prodeje publikací, patentů, licencí, výrobků, služeb, autorských práv, prostředky od ostatních organizací na splnění určitých záměrů,dary přijaté výborem, výnosy z majetku sdružení a úroky z dlouhodobě uložených prostředků. Finanční prostředky se používají na aktivity, vyplývající z náplně činnosti IBPSA-CZ.

 

4.    Kontrola hospodaření

 

Kontrolu hospodaření provádí kontrolor alespoň jednou ročně po schválení výroční zprávy o hospodaření výborem. Zjistí-li závady v hospodaření, informuje neprodleně výbor a navrhne opatření k nápravě. Výbor je povinen uvést hospodaření do souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami IBPSA-CZ.

Článek VIII. Další ustanovení

1. Procedurální pravidla

 

K zefektivnění vlastní činnosti a k detailnímu vedení aktivit IBPSA-CZ může výbor vypracovat vlastní procedurální pravidla. Tato pravidla budou kdykoliv k dispozici každému členu na sekretariátu.

 

2. Rozpory

 

Rozpory mezi jednotlivými členy týkající se činnosti IBPSA-CZ a výkladu stanov, které nelze řešit dohodou, budou postoupeny smírčí komisi, která bude tříčlenná. Každá ze znesvářených stran deleguje jednoho člena této komise, třetí člen, který je předsedou, je jmenován výborem. Smírčí komise si vypracuje vlastní pravidla práce.

 

3. Dodatky ke stanovám

 

Dodatky k těmto stanovám mohou být vytvořeny pouze na výročním členském zasedání. Návrh může podat buď výbor nebo minimálně tříčlenná skupina členů. Návrh podaný členy bude před předložením na výročním zasedání projednán na výboru, který k němu zaujme stanovisko. Do programu výročního zasedání bude zařazen návrh, který bude podán minimálně tři měsíce před tímto zasedáním. Návrh musí schválit nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek IX. Ukončení činnosti

Návrh na ukončení činnosti a rozpuštění IBPSA-CZ musí být podán minimálně polovinou členů a odhlasován minimálně tříčtvrtinovou většinou přítomných členů na výročním zasedání. Likvidátory a způsob likvidace stanoví výroční zasedání, případně výbor, pokud tak výroční zasedání neučiní.

 

 

Stanovy byly schváleny na výročním členském zasedání 2. listopadu 2004

 

 

V Praze, 2.11.2004                                                                Prof. Ing. František Drkal, CSc.

                                                                                                       předseda IBPSA-CZ